اعضای مرکز امین

مركز فوق تخصصی باروری و نو آوری امين

پرورش رئوف يكی از مراكز پزشكی اكادميك ، پيشرو و مدرن در سطح كشوری می باشد كه مسئوليت آن ارائه خدمات درمانی، آموزش و تحقيقات بوده و اين مهم را روزانه از طريق تيم ورزيده ای از پزشكان فوق تخصص كه از اعضا هيئت علمی دانشگاه های ايران و جهان هستند و خود را وقف عالی ترين خدمات به بيماران كرده اند در دستور كار خود قرار داده است. اين مركز پزشكی در غرب تهران دارای كليه امكانات جانبی در جهت خدمات رسانی كامل به بيماران می باشد. پزشكان فوق تخصص مركز باروری و نوآوری امين طيف وسيعی از بيماری ها را چه به صورت بستری چه به صورت درمانگاهی درمان می كنند و سعی آنها پرداختن به تمامی جوانب و مشكلات بيماران نابارور علاوه بر بيماری آنها می باشد. رسالت ما در جهت پيشرفت علم و بهبود مراقبت های بهداشتی و درمانی ، تخصيص بودجه های مستمر جهت آموزش و تحقيقات می باشد اميد است كه قدم هايی در جهت بهبود كيفيت زندگي مردم عزيز ايران برداريم.