موسسین مرکز

عکس دکتر زهرا رئوفی
دکتر زهرا رئوفی

دکتر زهرا رئوفی

Shiraz Medical University, 1981-1988 Medical Intern, Namazi, Saadi and Hafez Hospital 1987-1988 Resident in Obstetric and gynecology, Shiraz Medical University, Namazi, Saadi and Hafez Hospital, 1988 - 1992 Fellow in infertility (IVF), Shahid Sado

بیشتر بدانید

متخصص زنان و زایمان

دکتر محبوبی شیرازی
دکتر محبوبه شیرازی

دکتر محبوبه شیرازی

مرتبه علمی : دانشیار دانشکده پزشكي :زنان و زايمان بیمارستان: زنان (ميرزا كوچك خان) مرکز تحقیقاتی:مادر ، جنين و نوزاد

بیشتر بدانید
دکتر زهرا نادری
دکتر زهرا نادری

دکتر زهرا نادری

بیشتر بدانید
دکتر مرضیه شیوا

دکتر مرضیه شیوا

بیشتر بدانید
دکتر مهدی زاده
دکتر اکرم مهدی زاده شاهی

دکتر اکرم مهدی زاده شاهی

بیشتر بدانید

متخصص اورولوژی

دکتر مقصودی
دکتر رباب مقصودی

دکتر رباب مقصودی

بیشتر بدانید

متخصص قلب و عروق

دکتر مژگان باقری
دکتر مژگان باقری

دکتر مژگان باقری

Condition and Treatments Arterial occlusive disease , echocardiograghy Coronary angiograghy , HTN,/ HLP ,Valvular Health disease Treatment

بیشتر بدانید