مركز فوق تخصصي باروري و نو آوري امين

پرورش رئوف يكي از مراكز پزشكي اكادميك ، پيشرو و مدرن در سطح كشوري مي باشد كه مسئوليت آن ارائه خدمات درماني، آموزش و تحقيقات بوده و اين مهم را روزانه از طريق تيم ورزيده اي از پزشكان فوق تخصص كه از اعضا هيئت علمي دانشگاه هاي ايران و جهان هستند و خود را وقف عالي ترين خدمات به بيماران كرده اند در دستور كار خود قرار داده است. اين مركز پزشكي در غرب تهران داراي كليه امكانات جانبي در جهت خدمات رساني كامل به بيماران مي باشد. پزشكان فوق تخصص مركز باروري و نوآوري امين طيف وسيعي از بيماري ها را چه به صورت بستري چه به صورت درمانگاهي درمان مي كنند و سعي آنها پرداختن به تمامي جوانب و مشكلات بيماران نابارور علاوه بر بيماري آنها مي باشد. رسالت ما در جهت پيشرفت علم و بهبود مراقبت هاي بهداشتي و درماني ، تخصيص بودجه هاي مستمر جهت آموزش و تحقيقات مي باشد اميد است كه قدم هايي در جهت بهبود كيفيت زندگي مردم عزيز ايران برداريم.