بنیان گذار و موسسین مرکز

عکس دکتر زهرا رئوفی
دکتر زهرا رئوفی

Shiraz Medical University, 1981-1988 Medical Intern, Namazi, Saadi and Hafez Hospital 1987-1988 Resident in Obstetric and gynecology, Shiraz Medical University, Namazi, Saadi and Hafez Hospital, 1988 - 1992 Fellow in infertility (IVF), Shahid Sado
تهران
بزرگراه حکیم بزرگراه شیخ فضل الله نوری
ابتدای خیابان سازمان آب، کوچه میرداماد

بیشتر بدانید...